ბინადრობის ნებართვის განახლება | მიგ.რაცია

Feb 12, 2023 - 02:19
Feb 12, 2023 - 02:20
 0
ბინადრობის ნებართვის განახლება | მიგ.რაცია

ბინადრობის ნებართვის განახლება უნდა მოხდეს (ფოსტაში ან ,,ქვესტურაში'', განახლების მიზეზებიდან გამომდინარე) ვადის გასვლამდე არანაკლებ 60 დღით ადრე, ეს ვადა მხოლოდ საჩვენებელია და შეუსაბამობის შემთხვევაში არ არსებობს დაუყოვნებელი სანქცია.

ბინადრობის უფლების განახლება შესაძლებელია ფოსტაში, რომელიც თავის მხრივ, უფლებამოსილია გააკეთოს მოთხოვნა ამ მიმართულებით, ან უშუალოდ, იმ კონკრეტული ქალაქის  პოლიციის შტაბში, რომელშიც ცხოვრობთ. ბინადრობის უფლების განახლება ხდება თავიდან გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

ფოსტაში შემდეგი ტიპის ბინადრობის უფლების განახლების მოთხოვნის გაკეთება შეიძლება:

 

 •  affidamento - ნდობა;
 • ბინადრობის მოწმობის განახლება (საცხოვრებლის შეცვლა, ოჯახური მდგომარეობა, ოჯახის შემადგენლობაში შვილების ჩამატება, პასპორტის შეცვლა, ფოტოს განახლება);
 • attesa occupazione - დასაქმების მოლოდინი;
 • attesa cittadinanza - მოქალაქეობის მიღების მოლოდინი;
 • conversione permesso di soggiorno - ბინადრობის ნებართვის კონვერტაცია;
 • rinnovo asilo - თავშესაფრის განახლება;
 • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal familiare convivente - ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა გრძელვადიანი რეზიდენტებისთვის, ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა გრძელვადიანი რეზიდენტებისთვის, რომელსაც ითხოვს თანამცხოვრები ოჯახის წევრი;
 • duplicato Carta di soggiorno / duplicato permesso di soggiorno - ბინადრობის ბარათის დუბლიკატი / ბინადრობის დუბლიკატი;
 • famiglia - ოჯახი;
 • lavoro autonomo - თვითდასაქმება;
 • lavoro subordinato - დაქვემდებარებული სამუშაო;
 • lavoro casi particolari - სამუშაო, განსაკუთრებული შემთხვევები;
 • lavoro subordinato stagionale - დაქვემდებარებული სეზონური სამუშაო;
 • missione, motivi religiosi - მისია, რელიგიური მიზეზები;
 • residenza elettiva - არჩევითი საცხოვრებელი;
 • status apolidia e rinnovo - მოქალაქეობის არმქონეობის სტატუსი და განახლება;
 • permesso per studio, tirocinio / formazione professionale - სწავლის, სტაჟირების / პროფესიული მომზადების ნებართვა;
 • ricercatore - მკვლევარი;
 • conversione studio in ricerca lavoro - სწავლის გადაქცევა სამუშაოს ძიებად;
 • განახლებისთვის საჭირო შემოსავალი ბინადრობის ნებართვის გაცემისა და განახლებისას უცხოელმა უნდა აჩვენოს „საკმარისი საარსებო საშუალებების არსებობა ყოფნის ხანგრძლივობისთვის“.

 

ზოგადად, საარსებო საშუალებების საჩვენებლად მინიშნება ხდება INPS-ის მიერ ყოველწლიურად დადგენილი სოციალური შემწეობის ოდენობაზე.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნებისმიერს, ვინც ითხოვს ბინადრობის ნებართვის განახლებას, უნდა ჰქონდეს მთლიანი წლიური შემოსავალი არანაკლებ სოციალური შემწეობის წლიური ოდენობისა, რომელიც 2023 წლისთვის უდრის 6542,51 ევროს წელიწადში (503,27 ევრო 13 თვეში).

 თუმცა, იურისპრუდენცია განმარტავს, რომ პოლიციის შტაბმა არ უნდა შეაფასოს შემოსავალი სოციალური შემწეობის წლიური ოდენობით განსაზღვრული პარამეტრების მიხედვით, არამედ უნდა გაითვალისწინოს დაინტერესებული პირის წინა სამუშაო ისტორია და სამომავლო სამუშაო პერსპექტივები.

 

 რა უნდა გააკეთოთ, თუ საჭირო შემოსავალი არ გაქვთ?

ბინადრობის ნებართვის განახლების მიზნით, შეიძლება ასევე განიხილებოდეს შემოსავალი არადეკლარირებული სამუშაოდან და მთელი ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი. ამასთან, ბინადრობის ნებართვის განახლებაზე უარის თქმა არ შეიძლება დასაქმებულის ავადმყოფობის ან უბედური შემთხვევის შემთხვევაში. ოჯახის წევრების შემოსავალი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ბინადრობის ნებართვის განახლებისას, შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ოჯახის ბირთვის მთლიანი შემოსავალიც.


ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ თუ განახლებას ითხოვს უცხოელი, რომელიც შემოვიდა იტალიაში, ოჯახის გაერთიანების მეთოდით, ე.წ ,,Ricongiungimento familiare'' -ზე დაყრდნობით უნდა გაითვალისწინოს ნათესაობრივი კავშირი დაინტერესებულ პირთან მათი წარმომავლობის ქვეყანაში.

 

 რა ღირს ბინადრობის ნებართვის განახლება?

 საფოსტო კონვერტის გადაგზავნის ღირებულება არის 30 ევრო, რომელსაც უნდა დაემატოს შემდეგი 30,46 ევროს გადახდა 14 წლამდე არასრულწლოვანთა ნებართვისთვის + 30,46 ევრო მშობლის ნებართვის განახლებისთვის (ამ შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებული ორი განსხვავებული ფორმა, მაგრამ მხოლოდ ერთი ნაკრები განაცხადის გასაგზავნად);

70,46 ევროს გადახდა ბინადრობის ნებართვისთვის 3 თვე – 1 წელი;

ბინადრობის ნებართვისთვის 80,46 ევროს გადახდა 1 წელი – 2 წელი;

130,46 ევრო ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვისთვის გრძელვადიანი რეზიდენტებისთვის;

30,46 ევრო ბინადრობის ნებართვის დუბლიკატის, განახლებისა და კონვერტაციისთვის.

 

 სამედიცინო მკურნალობის ნებართვის აპლიკანტებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც მიმართავენ თავშესაფრის უფლებას  და განახლებას, თავშესაფრის განაცხადს და დამხმარე დაცვას, არ მოუწევთ რაიმე ხარჯების გაღება.

 

სად უნდა განაახლონ ბინადრობის ნებართვა?

თუ თქვენ გადახვედით სხვა ქალაქში, გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ბინადრობის ნებართვა ქალაქში, სადაც იმყოფებით.

ფაქტობრივად, კანონი ადგენს, რომ მოთხოვნა ბინადრობის ნებართვის გათავისუფლების ან განახლების შესახებ ყოველთვის უნდა განხორციელდეს იმ ადგილის ,,ქვესტურაში'', სადაც იმყოფება უცხოელი (286/1998 საკანონმდებლო დეკრეტის მე-5, პუნქტები 2 და 4).

საბუთები, რომლებიც საჭიროა ბინადრობის უფლების გასაახლებლად, რომელიც სამუშაო მოტივით მივიღეთ, იგივე ,,Permesso di soggiorno lavorativo'':

 • უკვე ვადაგასული ბინადრობის უფლების ასლი;
 • ფისკალური კოდის (კოდიჩე ფისკალე) ასლი;
 • საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი (certificato di residenza), ან ოჯახური მდგომარეობა (stato di famiglia), ან სტუმრობის დამადასტურებელი საბუთი (dichiariazione di ospitalità), ან სახლის საცხოვრებელთან დაკავშირებული ქირავნობის ხელშეკრულება;
 • დამსაქმებლის მიერ ინპსში გაგზავნილი UNILAV (საბუთი, რომელშიც აღწერილია სამუშაო ხელშეკრულება) სრული სახელია Unificata lav, ან მოდელო Q შინასამუშაოების შემთხვევაში, ამ საბუთს ავსებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დასაქმებული პირი უცხოელია და მას აქვს ცხოვრების უფლება სამუშაო მოტივით;
 • პასპორტის გვერდების ასლი, სადაც ნაჩვენებია პირადი მონაცემები, განახლების შტამპები, ვიზები;
 • სამუშაოდან ან სხვა კანონიერი წყაროებიდან შემოსავლის ხელმისაწვდომობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლი: Cud, Unico;
 • უახლესი შემოსავლის დეკლარაციის ფურცელი;
 • Busta Paga, ანუ ანაზღაურების ფურცელი დასაქმების პერიოდთან კავშირში;

საშინაო სამუშაოს შემთხვევაში:

 • ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის გარდა, საჭიროა INPS-ში შენატანების გადახდის ასლები, იგივე Contributi;
 • ოჯახურ მოტივზე დაყრდნობით აღებული ბინადრობის უფლების გასაახლებლად საჭიროა;
 • პასპორტის გვერდების ასლი, სადაც ნაჩვენებია პირადი მონაცემები, განახლების შტამპები, ვიზები;
 • ვადაგასული ბინადრობის ნებართვის ასლი;
 • ოჯახის წევრის პასპორტის ასლი (გვერდები პერსონალური მონაცემებით);
 • ოჯახის წევრის ბინადრობის მოწმობის ასლი;
 • განმცხადებლისა და ოჯახის წევრის ფისკალური კოდის ასლი;
 • ოჯახის წევრის დეკლარაცია დაინტერესებული პირის უზრუნველყოფის შესახებ.


რამდენი დრო სჭირდება ბინადრობის ნებართვის განახლებას?

კანონმდებლობის შესაბამისად ბინადრობის ნებართვა გაიცემა, განახლდება ან გარდაიქმნება განცხადების წარდგენის დღიდან 60 დღის განმავლობაში. თუმცა, ბინადრობის ნებართვის განახლების გაცემის ვადები ყოველთვის გაცილებით გრძელია.


რა უნდა გააკეთოს, თუ ,,ქვესტურა'' არ გასცემს ნებართვას განაცხადიდან 60 დღის განმავლობაში?

 იმ შემთხვევაში, თუ ლოდინის ვადები ბევრად აღემატება პროცედურის განსაზღვრის 60-დღიან ვადას, შესაძლებელია შეხსენების/გაფრთხილების გაგზავნა პოლიციის შტაბის საიმიგრაციო ოფისში.

გარდა ამისა, სამოცდამეერთე დღიდან დაწყებული ერთი წლის განმავლობაში შესაძლებელია პოლიციის შტაბის დუმილი-შეუსრულებლობის გასაჩივრება რეგიონალურ ადმინისტრაციულ სასამართლოში, იგივე Tribunali Amministrativi Regionali

 

 

 სტატია მოამზადა MERANI TV

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow